влияние патологии печени на развитие и течение сахарного диабета